Bendrosios nuostatos

1.1. Ši politika grindžiama Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos renkame ir tvarkome Jums naudojantis UAB „Saulės banginiai“, juridinio asmens kodas 302821162, buveinės adresas Druskininkų g. 1B, Alytaus k., LT-64101 Alytaus r.. UAB „Saulės banginiai“, priklausančia ir valdoma internetine svetaine www.saulesbanginiai.lt , elektroninio ryšio priemonėmis bei sudarydami paslaugų teikimo ar kitas sutartis.

1.2. UAB „Saulės banginiai“ itin vertina ir saugo klientų privatumą. Šioje duomenų apsaugos politikoje paaiškinama, kokiais tikslais bei teisiniais pagrindais UAB „Saulės banginiai“ renka ir tvarko Jūsų duomenis ir kaip juos naudoja. Apibrėžtos Jūsų teisės šioje srityje.

Jūsų duomenų UAB „Saulės banginiai“ tvarkymo tikslai

2.1. Sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti klientų duomenų bazę, įskaitant klientų skundų bei užklausų administravimą, vertinti klientų mokumą ir vykdyti įsiskolinimo valdymą, kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu.

Teisiniai pagrindai Jūsų duomenų rinkimui

3.1. UAB „Saulės banginiai“ gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaujantis teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su UAB „Saulės banginiai“ sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį. UAB „Saulės banginiai“ gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles, (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

Užklausų pateikimas

4.1. Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir žinutės tekstas) užklausų administravimo ir atsakymų pateikimo tikslu naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums suvedant savo asmens duomenis ir žinutę interneto svetainėje www.saulesbanginiai.lt skiltyse „Kontaktai“ ir „Nemokama konsultacija“. Jums nepateikus šių asmens duomenų UAB „Saulės banginiai“ negalės atsakyti į Jūsų užklausą.

Duomenų saugojimo terminas

5.1. UAB „Saulės banginiai“ saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga UAB „Saulės banginiai“ teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti.

5.2. Kandidatų į skelbiamas laisvas darbo pozicijas asmens duomenis saugome tol, kol vyksta atranka į konkrečią poziciją. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas.

5.3. Jūsų užklausų duomenis saugome tol kol yra nagrinėjamas pateiktas klausimas ir iki 1 metų po konsultacijos suteikimo.

5.4. Neaktualūs asmens duomenys sunaikinami.

Duomenų perdavimas

6.1. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti:

6.1.1. tretiesiems asmenims, teikiantiems užsakytų prekių pristatymo, instaliavimo ar kitas su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas;

6.1.2. bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų rinkmenas ar administruojančioms skolas;

6.1.3. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;

6.1.4. kitiems asmenims Jūsų sutikimu , jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

Duomenų apsauga

7.1. Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

7.2. UAB „Saulės banginiai“ imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

Jūsų teisės

8.1. Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

8.1.1. prašyti, kad UAB „Saulės banginiai“ leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

8.1.2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

8.1.3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

8.1.4. teisę atšaukti sutikimą;

8.1.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

8.2. Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į UAB „Saulės banginiai“ elektroniniu paštu adresu info@saulesbanginiai.lt arba registruotu paštu Druskininkų g. 1B Alytus.

Galiojimas ir pakeitimai

9.1. Ši privatumo politika galioja nuo 2023 – 04 – 14. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją internetinėje svetainėje www.saulesbanginiai.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir / ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo www.saulesbanginiai.lt internetinėje svetainėje momento.

9.2. Jei dėl šios politikos nuostatų Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis šios politikos 8.2 punkte nurodytais elektroninio pašto ar registruoto pašto adresais.

Baigiamosios nuostatos

10.1. Šioms Privatumo nuostatoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl šių privatumo nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu info@saulesbanginiai.lt

Su kuo mes dalinamės Jūsų duomenimis

 Jeigu prašytite atstatyti slaptažodį, Jūsų IP adresas bus įtrauktas į atstatymo el. pašto laišką.

REGISTRUOKITĖS

NEMOKAMAI

KONSULTACIJAI

Gaukite pasiūlymą per 2 darbo dienas